martes, 23 de septiembre de 2014

                                                                                                            
ESCOLA NOSTRA SENYORA DEL MAR                                                  
(Centre Concertat per la Generalitat)                                                        
C/ Sant Pere, 5
08820 El Prat de Llobregat
Telèfon  933791856

CIRCULAR INFORMATIVA

Benvolguts/des Pares i Mares,
Ens adrecem a vosaltres per a facilitar informació referent al curs escolar 2014-2015, amb la finalitat que tingueu una idea puntual del funcionament del Centre.
Calendari escolar
Inici del curs:   15 de setembre del 2014.
Dies de lliure disposició : 3 de novembre 2014, 16 de febrer  del 2015 i  4 de maig del 2015
Dies festius : 1a Festa local  29 de setembre
                         Constitució       6 de desembre
                        Immaculada      8 de desembre
                        Dia del treball   1 de maig
                        2ª Festa local    25 de maig

Vacances de Nadal:  Últim dia de classe el 23 de desembre 2014.
                                     Inici el dia 8 de gener de 2015.
Vacances de Setmana Santa:  Del 28 març al 6 d’abril del 2015 (ambdós inclosos)
Final de curs:  Últim dia de classe 19 de juny 2015.


Horari
Educació Infantil
Matí de 9 a 13 hores. Tarda de 15 a 17 hores.
Es farà jornada continuada de 9 a 13 hores,  el 23 de desembre del 2014 i les setmanes del 8 al 19 de juny del 2015. Per als alumnes que es queden a dinar fins a les 15 hores.
Educació Primària
Matí de 9 a 13 hores. Tarda de 15 a 17 hores.
Es farà jornada continuada de 9 a 13 hores, el 23 de desembre del 2014 i les setmanes del  8 al 19 de juny del 2015. Per als alumnes que es queden a dinar fins a les 15 hores.
Educació Secundària
Matí de 8 a 13 hores. Tarda de 15 a 17 hores.
Es farà jornada continuada de 8 a 13 hores , el dia 23 de desembre del 2014 i les setmanes del 8 al 19 de juny del 2015.
Agenda
A partir de P3, cada alumne/a tindrà una agenda que s’utilitzarà per tractar els temes del  dia a dia: demanar entrevista, informar de causa de retard, visita al metge, indicacions dieta, anotar deures, si algun dia l’alumne/a s’ha de quedar a dinar i per a la comunicació família-tutor/a.
Sortides de l’escola
Els/les alumnes de Primària sortiran de l’escola al migdia i tarda començant per sisè  i en últim lloc ho farà primer.
Activitats extraescolars
Hi ha una oferta molt variada d’activitats extraescolars. S’informarà a les reunions d’inici de curs.
Educació Física
Quan un alumne/a no pugui participar amb normalitat a les sessions d’Educació Física cal que porti un justificant del metge que indiqui les recomanacions de cara a l’activitat física i si és el cas, el nombre de sessions que recomana no practicar-ne.
Medicaments
Quan un/a alumne/a hagi de prendre alguna medicació dins l’horari escolar, cal que porti la medicació, la còpia de la recepta o informe del metge i l’autorització que facilita l’escola, signada pel responsable de l’alumne/a, conforme autoritza al seu mestre/a tutor/a  o responsable de menjador a donar la medicació a l’alumne/a.
Salut i seguretat dels nostres alumnes
Referent  a les malalties o afeccions que puguin produir contagi, és convenient d’abstenir-se de portar el/la nen/a a l’escola quan:
-Té febre o n’ha tingut la nit anterior
- Té diarrea i vòmits
- Té tos intensa i contínua o si li costa respirar
- Té polls i llémenes (caldrà seguir el tractament adequat fins que estiguin ben nets).
- Té conjuntivitis
- Té varicel.la (fins que les lesions s’hagin assecat i hagin fet crosta).
-  Làmblies (paràsits intestinals).
-  Erupcions en què no s’hagi descartat una causa infecciosa.
Si hi ha alguna urgència o si cal dur el/la  vostre/a fill/a al metge, us avisarem als telèfons anotats a l’agenda. És important que siguin telèfons en els que us puguem localitzar en horari escolar.
És convenient que comuniqueu a l’escola els canvis de domicili i/o telèfon, per tal de mantenir actualitzades les nostres bases de dades.
Blog i web de l’escola
L’escola té un bloc on les mestres pengen informació referent a les seves tutories com poden ser activitats, fotografies de sortides etc.
L’adreça és la següent: escolanostrasenyoradelmar.blogspot.com
Pàgina web de l’escola
L’adreça és la següent: www.nostrasenyoradelmar.com

Equip Directiu
Representant  de la titularitat: Vicenç Solera Melendres
Director Secundària: Jordi Cuadrado Tolosa
Directora Primària i Parvulari: Encarna Sánchez Berrocal
Cap d’ Estudis Secundària: Vicenç Solera Sánchez
Cap d’ Estudis Primària: Núria Augué Agramunt
Distribució del Professorat
Tutories Parvulari
P-3 Alejandra Daniela Gutiérrez
P-4 Marta Ruiz Lara
P-5 Carlos Flor Cebolledo
Reforç:  Mayte Valderrábano Alonso
Anglès: Mayte Valderrábano Alonso
Psicomotricitat: Eric Nadal Aguado

Tutories Primària
1r: Eva Ma. García Cabrera
2n: Encarna García Baena
3r: Pilar Fajardo Corma
4t: Marta Millán Salayet
5è: Josefa Martín Rodríguez
6è: Núria Augué Agramunt

Especialistes Primària
Català: Núria Augué Agramunt
Anglès: Josefa Martín Rodríguez
Música: Josefa Martín Rodríguez
Ed. Física: Karina Antolín Priotto i Eric Nadal Aguado
Activitats Complementàries Primària: Laura Magán Requena , Francesc Solera Sánchez i Andrea Ufano
Coordinador TIC: Vicenç Solera Sánchez
Religió/Valors: Eva María García, Encarna García , Carmen Molina i Eric Nadal

Tutories Educació Secundària Obligatòria
1r: Rosa Maria Moles Castillo
2n: Noelia Calderón Gostanzo
3r: Alicia Magrans Chico
4t: Dídac Muñoz Garrido

Relació escola família
La relació pares - mestres és important que sigui fluïda, a l’escola tenim tres nivells de comunicació.
1a Reunions de curs: Es convoquen a començament de curs.
2a Avaluacions - informes:
Educació infantil: rebreu  tres informes escrits.
Educació primària: rebreu tres informes escrits
Educació Secundària: rebreu tres informes escrits.
3a Entrevistes individuals amb el tutor:
Les famílies sempre que considerin necessari poden demanar entrevista per a parlar amb el tutor del seu fill, de tota manera cada família mantindrà com a mínim una entrevista amb el tutor/a del seu fill/a durant el curs. A final de curs, el tutor o els pares poden sol.licitar-ne una altra si ho veuen necessari.
Cada mestra té una hora setmanal per a atendre les famílies. En qualsevol moment del curs podeu demanar entrevista concertant el dia mitjançant l’agenda.
Els pares/mares han de facilitar els seus correus electrònics al centre per tant de poder-los enviar una contrasenya per poder entrar a la plataforma Alexia

Reunions informatives d’inici de curs
Convoquem els Pares/Mares de:

Parvulari:
P3    9 de setembre  del 2014
P4 ,P5  9 d’octubre del 2014

Primària:
Cicle Inicial 1r:  4 de setembre del 2014
2n: el dia 30 de setembre del 2014
Cicle Mitjà 3r i 4t: el dia 2 d’octubre del 2014
Cicle Superior 5è i 6è: el dia 23 de setembre del 2014

ESO:
1r, 2n el dia 25 de setembre del 2014
3r i 4t el dia 30 de setembre  del 2014
Les reunions tindran lloc a les 17:15 hores en una aula de l’escola.
L’assistència a les reunions és molt important, ja que es donaran les informacions més rellevants de cada curs.

Horaris de visites de professors- tutors
Les entrevistes s’hauran de concertar mitjançant l’agenda escolar.

Parvulari
P-3: Dimarts d’11 a 12 hores.  Alejandra Daniela Gutiérrez
P-4: Dimarts de 15 a 16.00 hores Marta Ruiz Lara
P-5: Dijous de 15 a 16 hores Carlos Flor Cebolledo

Primària
1r Dijous de 9.30 a 10.00 i de 16.30 a 17.00 hores. Eva García Cabrera
2n Dimarts de 16.00 a 17.00. Encarna García Baena
3r Dijous de 16.00 a 17.00. Pilar Fajardo
4t Dijous de 11.30 a 12.30. Marta Millán Salayet
5è Dimarts  de 15.00 a 16.00. Pepi Martín
6è Dijous de 16.00 a 17.00. Núria Augué

Secundària
1r Dimarts de 12.00 a 13.00 hores  Rosa María Moles
2n Dimecres de 9.00 a 10.00 hores Noelia Calderón
3r Divendres de 11.00 a 12.00 hores Alicia Magrans
4t Dilluns de 16.00 a 17.00 hores Dídac MuñozPersonal no docent
Senyor Vicenç Solera Melendres : Administrador
Horari de Secretaria
De dilluns a dijous de 9.00 a 13.00 hores i de 15.00 a 17.00 hores
Divendres de 9.00 a 13.00 hores

Avaluació i informes
Parvulari
Àlbums:  Un, en finalitzar el trimestre
Informes: P3,P4,P5:   el primer, el 23 de desembre del 2014
                                      el segon, el 27 de març del 2015
                                      el tercer, el 18 de juny del 2015
Primària
Cicle inicial ( Primer i Segon)
Informes: el primer,  el 23 de desembre del 2014
                   el segon , el 27 de març del 2015
                   el tercer,  el 18 de juny del 2015             

Cicle Mitjà ( Tercer i Quart)
Informes: el primer,  el 23 de desembre del 2014
                   el segon,  el 27 de març del 2015
                   el tercer,  el 18 de juny del 2015

Cicle Superior ( Cinquè i sisè)
Informes: el primer,  el 23 de desembre del 2014
                   el segon,  el 27 de març del 2015
                   el tercer,  el 18 de juny del 2015

Educació Secundària Obligatòria
Informes: el primer,  el 23 de desembre del 2014
                   el segon,  el 27 de març del 2015
                   el tercer,  el 30 de juny del 2015

El calendari de l’avaluació extraordinària del curs 2014-2015 per a l’ESO: dies 2 i 3 de setembre del 2015.

Serveis
Gabinet Psicopedagògic
Les entrevistes es concertaran telefònicament o mitjançant els tutors respectius.
Responsables
Encarna Sánchez Berrocal
Alejandra Gutiérrez
Dies i hores de visita ( Cal concertar visita)Menjador
L’escola compta amb servei de menjador. Es pot utilitzar diàriament o bé dies solts. Cal anotar a l’agenda si el/la nen/a ha de fer dieta, si un dia solt es quedarà a dinar, o qualsevol altra incidència.

Guarderia
Es pot disposar d’aquest servei a partir de les 8 hores del matí.

Extraescolars
A partir de les 17 hores l’escola ofereix per als/a les seus/seves alumnes activitats extraescolars a partir del mes d’octubre: Hip Hop, guitarra, anglès, taekwondo, diverjoc, rítmica i balls per a pares i mares.Desitgem que aquest curs sigui molt profitós per a tots/es els/les nens/e i aprofitem l’avinentesa per a saludar-vos molt cordialment.

La direcció


El Prat de Llobregat a 15 de setembre del  2014

No hay comentarios:

Publicar un comentario